Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Impressum 

De Heemkunderveniging Landgraaf werd opgericht in 1982. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2008 in een akte verleden door Notaris P. Ummels te Landgraaf.

De Heemkundevereniging Landgraaf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 401894499.


De inhoud van www.heemkundelangraaf.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Heemkundevereniging Landgraaf tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de vereniging expliciet nog impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn altijd voor eigen risico en rekening van de gebruiker. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.


De Heemkunderveniging Landgraaf garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Heemkundevereniging Landgraaf hyperlinks naar andere websites van derden plaatst, betekent dat niet dat zij de op deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Zij bevatten in het algemeen uitsluitend informatie voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door de Heemkundevereniging Landgraaf niet geverifieerd.


De Heemkundevereniging Landgraaf verstrekt in geen geval persoonlijke data van de leden aan derden.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Heemkundevereniging Landgraaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de heemkundevereniging op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoef te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Heemkundevereniging Landgraaf of aan u wordt gezonden, de werking of het niet beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van gegevens die via deze internetsite beschikbaar worden gesteld of aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van de aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en vrijwillige medewerkers van de Heemkundevereniging Landgraaf.

Toepasselijk recht

Op deze internsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De Heemkundevereniging Landgraaf behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Onze internetsite heeft een dynamisch karakter.

Merkgebruik

Het gebruik van het logo van de Heemkundevereniging Landgraaf is zonder onze uitdrukkelijke toestemming uitgesloten voor derden.

Fotomateriaal

Tijdens de openbare en besloten activiteiten van de Heemkundevereniging Landgraaf kunnen foto's en video-opnames worden gemaakt. Vanaf 2018 worden bezoekers hierop gewezen zodat zij de mogelijkheid hebben kenbaar te maken dat zij niet in beeld willen komen. Op onze website worden in hoofdzaak historische foto's gebruikt. Ook worden foto's van verenigingsactiviteiten gebruikt. Daar waar levende personen in beeld worden gebracht kan altijd verzocht worden om een dergelijke foto te verwijderen. Het is aan anderen niet toegestaan om zonder onze toestemming gebruik te maken van foto's en logo.